Algemene voorwaarden

Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
  • Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mail;
  • De opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;
  • De opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
  • In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder: – dienst: de aanneming van werk.